Trang Chủ KINH THÁNH The Strength You Need: The Twelve Great Strength Passages of the Bible

The Strength You Need: The Twelve Great Strength Passages of the Bible

152
0
SHARE

Look for Rob Morgan’s new book Worry Less, Live More fall of 2017

Why are we feeling so depleted when God has promised us strength equal to our days?

Pastor Robert Morgan leads a busy life as a pastor and is also a multitasking caregiver to his disabled wife. Most days he feels exhausted, yet over time God has shown him how to build himself up when he’s worn himself out. He has learned to fully embrace Psalm 84, as he moves from strength to strength. The valleys and the weaknesses are inevitable. Our task is to embrace these as we wait for God to take us to our next time of strength.

After reviewing the 232 occurrences of the word strength in Scripture, Pastor Robert discovered twelve clear passages that drop anchor in God’s Sea of Strength. Among the kinds of strength available to every believer are:

 • Lifelong Strength: your strength will equal your days (Deuteronomy 33:25)
 • Lasting Strength: they go from strength to strength (Psalm 84:5-7)
 • Imparted Strength: the eyes of The Lord range throughout the earth to strengthen those whose hearts are fully committed to Him (2 Chronicles 16:9)
 • Joyful Strength: the joy of The Lord is your strength (Nehemiah 8:10)
 • Timely Strength: God is our refuge and strength (Psalm 46:1)
 • Tranquil Strength: in quietness and trust is your strength (Isaiah 30:15)
 • Renewed Strength: those who hope in the Lord will renew their strength (Isaiah 40:31)
 • Recurring Strength: the Lord will strengthen your frame. You will be like a well-watered garden (Isaiah 58:11)
 • Durable Strength: the Sovereign Lord is my strength; He makes my feet like the feet of a deer, He enables me to tread on the heights (Habakkuk 3:19)
 • Unwavering Strength: Abraham did not waver through unbelief regarding the promise of God, but was strengthened in his faith and gave glory to God (Romans 4:20)
 • Innermost Strength: I pray that out of His glorious riches He may strengthen you with power through His Spirit in your inner being (Ephesians 3:16)
 • Riveting Strength: I can do all this through Him who gives me strength (Philippians 4:13)
 • Các Lời Hứa Của Chúa Ban Sức Mạnh cho Cơ đốc nhân.
 1. SỨC MẠNH TỈ LỆ THUẬN VỚI NHỮNG NGÀY SỐNG TRÊN ĐẤT

Đời ngươi lâu bao nhiêu, sức mạnh ngươi lâu bấy nhiêu. Phục truyền. 33:25
2. SỨC MẠNH Ở TRONG CHÚA ĐƯỢC GIA TĂNG KHI TIẾN VỀ PHÍA TRƯỚC

Phước cho người nào được sức lực trong Chúa,

Và có lòng hướng về đường dẫn đến Si-ôn!

Đương khi đi qua trũng khóc lóc.(w)

Họ làm trũng ấy trở nên nơi có mạch;

Mưa sớm cũng phủ phước cho nó.

Họ đi tới, sức lực lần lần thêm;

Ai nấy đều ra mắt Đức Chúa Trời tại Si-ôn. Thi thiên 84:5-7.
3.CHÚA GIÚP SỨC CHO NGƯỜI CÓ LÒNG TRỌN THÀNH ĐỐI VỚI NGÀI

Vì con mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian, đặng giúp sức cho kẻ nào có lòng trọn thành đối với Ngài. 2 Sử ký 16:9.
4. SỰ VUI VẺ CỦA CHÚA LÀ SỨC LỰC CỦA CHÚNG TA

Chớ buồn thảm, vì sự vui vẻ của Đức Giê-hô-va là sức lực của các ngươi. Nê-hê-mi 8:10.
5. CHÚA LÀ SỨC LỰC CỦA CHÚNG TA

Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi. Thi thiên 46:1.
6. ĐƯỢC SỨC MẠNH NHỜ YÊN LẶNG VÀ TRÔNG CẬY CHÚA

Vả, Chúa Giê-hô-va, là Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, có phán như vầy; Các ngươi sẽ được rỗi, là tại trở lại và yên nghỉ; các ngươi sẽ được sức mạnh, là tại yên lặng và trông cậy. Nhưng các ngươi đã không muốn thế! Ê-sai 30:15.
7. TRÔNG ĐỢI CHÚA NHẬN ĐƯỢC SỨC MỚI

Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Ê-sai 40:31.

8. CHÚA LÀM CỨNG MẠNH CÁC XƯƠNG CỦA CHÚNG TA SAU KHI KIÊNG ĂN VỚI MỘT ĐỘNG CƠ ĐÚNG

Đức Giê-hô-va sẽ cứ dắt đưa ngươi; làm cho ngươi no lòng giữa nơi khô hạn lớn; làm cho cứng mạnh các xương ngươi, ngươi sẽ như vườn năng tưới, như nước suối chẳng hề khô vậy. Ê-sai 58:11.
9. GIÊ-HÔ-VA LÀ SỨC MẠNH CỦA TÔI

Đức Giê-hô-va là Chúa, là sức mạnh của tôi, Ha-ba-cúc 3:19.
10. ÁP-RA-HAM MẠNH MẼ TRONG ĐỨC TIN

Người chẳng có lưỡng lự hoặc hồ nghi về lời hứa Đức Chúa Trời, nhưng càng mạnh mẽ trong đức tin, và ngợi khen Đức Chúa Trời, Rô-ma 4:20.
11.MẠNH MẼ NHỜ ĐỨC THÁNH LINH

Tôi cầu xin Ngài tùy sự giàu có vinh hiển Ngài khiến anh em được quyền phép bởi Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng. Ê-phê-sô 3:16.
12. SỨC MẠNH HOÁN ĐỔI

Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng làm thay cho tôi. Phi-líp 4:13.

13. GIÊ-HÔ-VA LÀ SỨC MẠNH CỦA TÔI

Đức Giê-hô-va là sức mạnh và sự ca tụng của tôi. Xuất . 15:2

Note: Chúa là sức mạnh của tôi như một điệp khúc được nói đến trong các câu thứ 5, 9, 13.
Và còn những lời hứa khác của Chúa về chủ đề này. Bạn có thể bổ sung thêm.

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Nhập bình luận!
Vui lòng nhập tên