MÔN ĐỒ TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI THẾ GIAN

18 Ví bằng người đời ghét các ngươi, thì hãy biết rằng họ đã ghét ta trước các ngươi. 19 Nếu các ngươi thuộc...

Bảy Cột Trụ Mang Đến Sự Bình An

  Mục Sư Rick Warren   Chúa luôn luôn ban phước cho chúng ta để chúng ta trở thành nguồn phước. Sau khi quyển sách “Sống Theo Mục...