Lời Hứa Của Chúa Trong Sáng Thế Ký 28:15

Trên đường trở về quê, Gia-cốp đã được gặp Chúa. Dù Gia-cốp là người không ngay thẳng nhưng vì lời hứa với Áp-ra-ham, Chúa...

Bài Học Từ Giô-suê và Ca-lép

ĐƯƠNG THỜI Giô-suê và Ca-lép, hai ông phải gặp cảnh trạng mà mọi người làm chứng chân chánh thuộc mọi thời đại đã và...