Trang Chủ TRANG CHỦ Các Lời Hứa Của Chúa Giê-su

Các Lời Hứa Của Chúa Giê-su

221
0
SHARE

Chương 1

CÁC LỜI HỨA CỦA CHÚA GIÊ-SU

 1. Những lời hứa của Chúa Giê-su dành cho người giữ, làm theo Lời Chúa:
 2. ĐƯỢC XƯNG LÀ LỚN TRONG VƯƠNG QUỐC.

Vậy, ai hủy một điều cực nhỏ nào trong những điều răn nầy, và dạy người ta làm như vậy, thì sẽ bị xưng là cực nhỏ trong nước thiên đàng; còn như ai giữ những điều răn ấy, và dạy người ta nữa, thì sẽ được xưng là lớn trong nước thiên đàng.
Ma-thi-ơ 5:19

 • 2. LÀ NGƯỜI KHÔN NGOAN.

Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên vầng đá. Có mưa sa,nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy; song không sập, vì đã cất trên đá.

Ma-thi-ơ 7:24-25

3. ĐƯỢC CHA YÊU MẾN.

Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta; người nào yêu mến ta sẽ được Cha ta yêu lại, ta cũng sẽ yêu người, và tỏ cho người biết ta.

Giăng 14:21

 • 4. ĐƯỢC ĐỨC CHA VÀ CON NỘI TRÚ BÊN TRONG.

 Đức Chúa Giê-su đáp rằng: Nếu ai yêu mến ta, thì vâng giữ lời ta, Cha ta sẽ thương yêu người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người

Giăng 14:23

5. ĐƯỢC Ở TRONG SỰ YÊU THƯƠNG CỦA CHÚA.

 Nếu các ngươi vâng giữ các điều răn của ta, thì sẽ ở trong sự yêu thương ta, cũng như chính ta đã vâng giữ các điều răn của Cha ta, và cứ ở trong sự yêu thương Ngài

Giăng 15:10

 • 6. LÀ BẠN HỮU CỦA CHÚA.

 Ví thử các ngươi làm theo điều ta dạy, thì các ngươi là bạn hữu ta.

Giăng 15:14

7. ĐƯỢC PHÉP ĐẾN CÂY SỰ SỐNG.

 Phước thay cho những kẻ giặt áo mình đặng có phép đến nơi cây sự sống và bởi các cửa mà vào trong thành.
Khải. 22:14

II. Những Lời Hứa về Sự Cứu Rỗi cho Người Tin

 1. NGƯỜI ĐẾN VỚI ĐẤNG CHRIST SẼ KHÔNG BỊ BỎ RA NGOÀI

Đức Chúa Giê-su phán rằng: Ta là bánh của sự sống; ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát.

Phàm những kẻ Cha cho ta sẽ đến cùng ta, kẻ đến cùng ta thì ta không bỏ ra ngoài đâu.

Giăng 6:35,37.

 • 2. SẼ KHÔNG BỊ HƯ MẤT

hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời. 16 Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.

Giăng 3:15,16.

 • 3. ĐƯỢC VƯỢT TỪ SỰ CHẾT ĐẾN SỰ SỐNG.

Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin Đấng đã sai ta, thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống.

Giăng 5:24.

 • 4. SẼ ĐƯỢC SỐNG LẠI VÀO NGÀY SAU RỐT

Đây là ý muốn của Cha ta, phàm ai nhìn Con và tin Con, thì được sự sống đời đời; còn ta, ta sẽ làm cho kẻ ấy sống lại nơi ngày sau rốt.

Giăng 6:40.

 • 5. CÓ SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI

Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai tin ta thì được sự sống đời đời. Giăng 6:47.

 • 6. SẼ KHÔNG BAO GIỜ CHẾT

Còn ai sống và tin ta thì không hề chết. Ngươi tin điều đó chăng?

Giăng 11:26.

 • 7. ĐƯỢC CỨU RỖI

Ai tin và chịu phép báp-têm, sẽ được rỗi;

Mác 16:16

III. Các Lời Hứa của Chúa Giê-su Dành Cho Cơ đốc nhân

 1. CÓ ÁNH SÁNG CỦA SỰ SỐNG                                                                                                                                   Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống. Giăng 8:12
 2.  NHẬN LÃNH SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI

Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó,và nó theo ta.  Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. Giăng 10:27-28

 • 3. NHẬN ĐƯỢC SỰ SỐNG

  Đức Chúa Giê-su bèn phán cùng môn đồ rằng: Nếu ai muốn theo ta, thì phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta.  Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống thì sẽ được lại. Ma-thi-ơ 16:24-25

 • 4. CÓ CỦA QUÍ Ở TRÊN TRỜI

 Đức Chúa Giê-su phán rằng: Nếu ngươi muốn được trọn vẹn, hãy đi bán hết gia tài mà bố thí cho kẻ nghèo nàn, thì ngươi sẽ có của quí ở trên trời; rồi hãy đến mà theo ta. Ma-thi-ơ 19:21

 • 5. NHẬN LÃNH TRĂM LẦN HƠN VỀ NHỮNG…

 Đức Chúa Giê-su đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, chẳng một người nào vì ta và Tin lành từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng,  mà chẳng lãnh được đương bây giờ, trong đời nầy, trăm lần hơn về những nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con, đất ruộng, với sự bắt bớ, và sự sống đời đời trong đời sau. Mác 10:29-30

 • 6. TRỞ NÊN TAY ĐÁNH LƯỚI NGƯỜI

Ngài phán cùng hai người rằng:Các ngươi hãy theo ta, ta sẽ cho các ngươi nên tay đánh lưới người. Ma-thi-ơ 4:19

 • 7. ĐƯỢC ĐỨC CHA TÔN QUÍ

Nếu ai hầu việc ta, thì phải theo ta, và ta ở đâu, thì kẻ hầu việc ta cũng sẽ ở đó; nếu ai hầu việc ta, thì Cha ta ắt tôn quí người. Giăng 12:26

IV. Các lời hứa về Bánh của Sự Sống

1. BÁNH TỪ TRỜI BAN SỰ SỐNG CHO THẾ GIAN

Đức Chúa Giê-su đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, Môi-se chưa hề cho các ngươi bánh từ trên trời đâu; nhưng Cha ta ban cho các ngươi bánh thật, là bánh từ trên trời xuống.  Bởi chưng bánh Đức Chúa Trời là bánh từ trên trời giáng xuống, ban sự sống cho thế gian.  Giăng 6:32-33.

2. ĂN BÁNH SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĐÓI

 Đức Chúa Giê-su phán rằng: Ta là bánh của sự sống; ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát. Giăng 6:35.

3. SẼ KHÔNG CHẾT

Đây là bánh từ trời xuống, hầu cho ai ăn chẳng hề chết. Giăng 6:50.

4.SẼ SỐNG MÃI MÃI

 Ta là bánh hằng sống từ trên trời xuống; nếu ai ăn bánh ấy, thì sẽ sống vô cùng; Giăng 6:51.

5. ĐƯỢC SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI

 Ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời; nơi ngày sau rốt, ta sẽ khiến người đó sống lại. Giăng 6:54.

6. ĐƯỢC Ở TRONG ĐẤNG CHRIST.

Người nào ăn thịt ta và uống huyết ta, thì ở trong ta, và ta ở trong người. Giăng 6:56.

7. ĐƯỢC SỐNG BỞI CHRIST.

Như Cha, là Đấng hằng sống, đã sai ta đến, và ta sống bởi Cha; cũng một thể ấy, người nào ăn ta, sẽ sống bởi ta vậy. Giăng 6:57.

(còn nữa)

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Nhập bình luận!
Vui lòng nhập tên