XIN CHO CON ĐI ĐƯỜNG NGÀI

Born October 3, 1973 (age 43) Chengdu, Sichuan, China Occupation novelist, critic, essayist Nationality Mongols in China Period 1998 – Present Notable works Fire and Ice (1999) China’s Best Actor: Wen Jiabao (2010) Notable awards Civil Courage Prize...

MÔN ĐỒ TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI THẾ GIAN

18 Ví bằng người đời ghét các ngươi, thì hãy biết rằng họ đã ghét ta trước các ngươi. 19 Nếu các ngươi thuộc...