Trang Chủ ENGLISH OUR DAILY BREAD

OUR DAILY BREAD

891
0
SHARE

Blessed is the one who perseveres under trial because, having stood the test, that person will receive the crown of life.  James 1:12

Last winter while visiting a natural history museum in Colorado, I learned some remarkable facts about the aspen tree. An entire grove of slender, white-trunked aspens can grow from a single seed and share the same root system. These root systems can exist for thousands of years whether or not they produce trees. They sleep underground, waiting for fire, flood, or avalanche to clear a space for them in the shady forest. After a natural disaster has cleared the land, aspen roots can sense the sun at last. The roots send up saplings, which become trees. Mùa đông vừa rồi khi thăm bảo tàng lịch sử tự nhiên ở Colorado, tôi được biết sự thật lạ thường về cây dương lá rung. Toàn bộ khu rừng nhỏ gồm những cây dương lá rung thân trắng mảnh khảnh có thể lớn lên từ chỉ một hạt giống và có chung hệ thống rễ. Những hệ thống rễ này có thể tồn tại hàng ngàn năm dù chúng có sinh ra cây con hay không. Chúng nằm im dưới đất, chờ đợi lửa, nước lụt hay tuyết lở sẽ dọn sạch không gian cho chúng trong khu rừng bị che khuất. Sau khi thảm họa nhiên nhiên đã dọn sạch đất, rễ cây dương lá rung đã có thể đón nắng. Bộ rễ tái tạo nên các cây con, mà sẽ trở thành những cây lớn.

For aspens, new growth is made possible by the devastation of a natural disaster. James writes that our growth in faith is also made possible by difficulties. “Consider it pure joy,” he writes, “whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything” (James 1:2–4).

It’s difficult to be joyful during trials, but we can take hope from the fact that God will use difficult circumstances to help us reach maturity. Like aspen trees, faith can grow in times of trial when difficulty clears space in our hearts for the light of God to touch us.

Thank You, God, for being with us in our trials, and for helping us to grow through difficult circumstances.

Trials and tests can draw us closer to Christ.

Đọc: Gia-cơ 1:1-12 | Đọc Kinh Thánh suốt năm: Các quan xét 7-8; Lu-ca 5:1-16
Phước cho người chịu đựng sự thử thách; vì khi đã chịu nổi sự thử nghiệm, họ sẽ nhận mão triều thiên của sự sống. Gia-cơ 1:2

 

Đối với cây dương lá rung, sự sinh trưởng xảy ra nhờ sự tàn phá của thảm họa thiên nhiên. Gia-cơ viết rằng sự tăng trưởng đức tin cũng xảy ra nhờ những khó khăn. Ông viết “hãy xem sự thử thách trăm chiều xảy đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sinh ra kiên nhẫn. Nhưng sự kiên nhẫn phải phát huy hết hiệu lực của nó, để chính anh em được trưởng thành, hoàn hảo, không thiếu sót điều gì” (Gia-cơ 1:2-4).

Thật khó để vui mừng trong thử thách, nhưng chúng ta có thể hy vọng khi biết rằng Đức Chúa Trời sử dụng những hoàn cảnh khó khăn để giúp chúng ta tiến đến sự trưởng thành. Giống như cây dương lá rung, đức tin có thể tăng trưởng trong thử thách bởi khó khăn sẽ dọn chỗ trong tấm lòng chúng ta để ánh sáng Chúa chạm đến.

Lạy Chúa, cảm ơn Ngài đã ở cùng chúng con trong những lúc thử thách, và giúp đỡ chúng con tăng trưởng trong những hoàn cảnh khó khăn.
Thử thách và thử nghiệm có thể kéo chúng ta lại gần Đấng Christ.
CHÚ GIẢI: Gia-cơ nói rằng thử thách sẽ cho thấy đức tin của chúng ta có thật hay không (Gia-cơ 1:3), và chính thử thách cũng sẽ giúp chúng ta mạnh mẽ và trưởng thành hơn (c. 4). Sứ đồ Phao-lô cũng tin rằng chịu khổ là một điều ích lợi. Ông nói: “chúng ta cũng vui mừng… trong gian khổ nữa, vì biết rằng gian khổ sinh ra kiên nhẫn, kiên nhẫn sinh ra nghị lực, nghị lực sinh ra hi vọng, và hi vọng không làm chúng ta hổ thẹn” (Rô. 5:3–5). Hãy đọc Gia-cơ 1:12 và xem thử điều gì đang chờ đợi những người chịu đựng sự thử thách vì đức tin nơi Chúa Jêsus.

INSIGHT:James says trials will reveal whether our faith is genuine (James 1:3), and will strengthen and mature us (v. 4). The apostle Paul also believed that suffering is beneficial. He said, “we can rejoice . . . when we run into problems and trials, for we know that they help us develop endurance. And endurance develops strength of character, and character strengthens our confident hope of salvation. And this hope will not lead to disappointment” (Rom. 5:3–5 nlt). Read James 1:12 and consider what’s in store for those who endure testing through faith in Jesus.


I am about to die. But God will surely come to your aid. Genesis 50:24

I will never forget sitting at the bedside of my friend’s brother when he died; the scene was one of the ordinary visited by the extraordinary. Three of us were talking quietly when we realized that Richard’s breathing was becoming more labored. We gathered around him, watching, waiting, and praying. When he took his last breath, it felt like a holy moment; the presence of God enveloped us in the midst of our tears over a wonderful man dying in his forties.

Tôi sẽ không bao giờ quên giây phút ngồi cạnh giường của anh trai bạn tôi khi anh ấy qua đời; khung cảnh bình thường bỗng trở nên lạ thường. Ba anh em chúng tôi đang trò chuyện thầm thì chúng tôi nhận ra hơi thở của Richard trở nên nặng nề hơn. Chúng tôi tập hợp lại quanh anh ấy, quan sát, chờ đợi và cầu nguyện. Khi anh ấy trút hơi thở cuối cùng, nó như một giây phút thiêng liêng, sự hiện diện của Chúa bao phủ chúng tôi giữa những nước mắt cho một người tuyệt vời chết ở tuổi tứ tuần.

Many of the heroes of our faith experienced God’s faithfulness when they died. For instance, Jacob announced he would soon be “gathered to [his] people” (Gen. 49:29–33). Jacob’s son Joseph also announced his impending death: “I am about to die,” he said to his brothers while instructing them how to hold firm in their faith. He seems to be at peace, yet eager that his brothers trust the Lord (50:24).

None of us knows when or how we will breathe our last breath, but we can ask God to help us trust that He will be with us. We can believe the promise that Jesus will prepare a place for us in His Father’s house (John 14:2–3).

Lord God, Your dwelling place will be with Your people, and You will be our God, wiping away our tears and banishing death. May it be so!

The Lord will never abandon us, especially at the time of our death.

Tôi sắp qua đời, nhưng chắc chắn Đức Chúa Trời sẽ thăm viếng anh em. Sáng thế ký 50:24

Nhiều anh hùng đức tin đã kinh nghiệm sự thành tín của Chúa khi họ qua đời. Chẳng hạn, Gia-cốp đã thông báo ông sẽ sớm “sum họp với tổ tiên” (Sáng. 49:29-33). Giô-sép, con trai của Gia-cốp cũng thông báo về cái chết sắp đến của mình: “Tôi sắp qua đời”, ông nói với các anh em của mình trong lúc chỉ dẫn họ làm thế nào để giữ vững đức tin. Ông dường như sắp an nghỉ, nhưng vẫn thiết tha rằng anh em mình sẽ tin cậy Chúa (50:24).

Không ai trong chúng ta biết mình sẽ trút hơi thở cuối cùng lúc nào và như thế nào, nhưng chúng ta có thể xin Chúa giúp chúng ta tin cậy rằng Ngài sẽ ở cùng chúng ta. Chúng ta có thể tin nơi lời hứa rằng Chúa Jêsus sẽ chuẩn bị một chỗ ở cho chúng ta trong nhà Cha Ngài (Giăng 14:2-3).

Lạy Chúa, nơi ngự của Ngài sẽ là nơi ở của dân sự Ngài, và Ngài sẽ là Đức Chúa Trời của chúng con, Ngài sẽ lau hết nước mắt và xua tan sự chết. Nguyện sự ấy được thành.
Chúa sẽ không bao giờ từ bỏ chúng ta, đặc biệt khi chúng ta đối diện với sự chết.

   

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Nhập bình luận!
Vui lòng nhập tên