Trang Chủ MỤC VỤ Ăn Năn Và Tin

Ăn Năn Và Tin

1141
0
SHARE

Nghe bài giảng, click vào nút tam giác trên.

CÂU GỐC: Công vụ 20:21 “Giảng cho người Giu-đa như cho người Gờ- réc về sự ăn năn đối với Đức Chúa Trời và đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ là Chúa chúng ta.”

CHỦ ĐỀ : Ăn Năn Và Đức Tin

KT: Lu-ca 15:

11 Ngài lại phán rằng: Một người kia có hai con trai. 12 Người em nói với cha rằng: Thưa cha, xin chia cho tôi phần của mà tôi sẽ được. Người cha liền chia của mình cho hai con. 13 Cách ít ngày, người em tóm thâu hết, đi phương xa, ở đó, ăn chơi hoang đàng, tiêu sạch gia tài mình. 14 Khi đã xài hết của rồi, trong xứ xảy có cơn đói lớn; nó mới bị nghèo thiếu, 15 bèn đi làm mướn cho một người bổn xứ, thì họ sai ra đồng chăn heo. 16 Nó muốn lấy vỏ đậu của heo ăn mà ăn cho no, nhưng chẳng ai cho.

17 Vậy nó mới tỉnh ngộ, mà rằng: Tại nhà cha ta, biết bao người làm mướn được bánh ăn dư dật, mà ta đây phải chết đói! 18 Ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha, mà rằng: Thưa cha, tôi đã đặng tội với trời và với cha, 19 không đáng gọi là con của cha nữa; xin cha đãi tôi như đứa làm mướn của cha vậy.

20 Nó bèn đứng dậy mà về cùng cha mình. Khi còn ở đàng xa, cha nó thấy thì động lòng thương xót, chạy ra ôm lấy cổ mà hôn. 21 Con thưa cùng cha rằng: Cha ơi, tôi đã đặng tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con của cha nữa.”

1/Ăn năn đối với Đức Chúa Trời:

Hối cải hoặc Ăn năn là sự thay đổi trong tư tưởng và hành động nhằm chỉnh sửa sự sai trái để được tha thứ. Trong nội hàm tôn giáo, hối cải thường được xem là sự xưng tội trước Thiên Chúa, từ bỏ tội lỗi nghịch cùng ngài, và dứt khoát theo đuổi nếp sống mới phù hợp với lề luật tôn giáo. Hối cải bao hàm sự xưng nhận tội lỗi, cam kết hoặc quyết tâm không tái phạm, và nỗ lực bồi thường thiệt hại.

Dưới thời Cựu ước, con người sống theo luật pháp, mỗi khi phạm tội người ta xưng tội mình đồng thời dâng một tế lễ và rồi thường là tái phạm những tội lỗi đó.

Sự ăn năn của Tin lành là sự xây bỏ khỏi tội lỗi và quay về với Đức Chúa Trời. Công vụ 20:21 “Giảng cho người Giu-đa như cho người Gờ- réc về sự ăn năn đối với Đức Chúa Trời và đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ là Chúa chúng ta.”

Sự ăn năn nầy được gọi là “Sự ăn năn để được sự sống.” Bởi vì tâm trí mới không chỉ lìa khỏi điều xấu, nhưng còn nhận được sự sống mới trong Đấng Christ.

– Công 11:18 “Vậy Đức Chúa Trời cũng ban sự ăn năn cho người ngoại để họ được sự sống.” Sự ăn năn nầy cũng được gọi là sự ăn năn để được cứu rỗi vốn là mục đích của sự ăn năn.

– 2 Cô-rinh-tô 7:10 “Vì sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời sanh ra sự hối cải dẫn đến sự cứu rỗi linh hồn.” Khi một ăn năn tội có nghĩa là người đó thay đổi thái độ đối với tội, không quay về với tội mà quay về với Đức Chúa Trời.

I. ĐỊNH NGHĨA SỰ ĂN NĂN :

1. Tiêu cực: Sự ăn năn không chỉ là đau buồn về tội lỗi, có nhiều người khóc lóc về tội lỗi nhưng không hề ăn năn vì lập tức sau đó lại phạm tội y như cũ. Làm việc công đức, đền tội không phải là ăn năn vì nó khiến cho người có tội tưởng rằng nhờ công đức để họ hưởng được sự cứu rỗi và điều đó thường ngăn cản sự ăn năn thật. Giu-đa Ích-ca-ri-ốt và Ê-sau tỏ ra đau buồn về tội lỗi nhưng không ăn năn. Hê-bơ-rơ 12:17 “Người muốn cha mình chúc phước cho thì lại bị bỏ vì dầu người khóc lóc cầu xin, cũng chẳng đổi được ý cha mình đã định rồi. Đau buồn, khóc lóc thường đi kèm sự ăn năn thống hối, nhưng tự thân nó không phải là sự ăn năn.

2. Tích cực: Đó là sự thay đổi tâm trí dẫn đến sự thay đổi thái độ. Ma-thi-ơ 21:28-32, cậu con trai lúc đầu không chịu đi vào vườn nho, nhưng về sau ăn năn, đổi ý và ra đi làm việc trong vườn nho.

28 Các ngươi nghĩ làm sao? Một người kia có hai đứa con trai; nói cùng đứa thứ nhứt, mà rằng: Con ơi, bữa nay con hãy ra làm vườn nho. 29 Đứa ấy thưa rằng: Vâng; rồi không đi. 30 Đoạn, người cha đi đến đứa thứ hai, cũng bảo như vậy. Đứa nầy thưa rằng: Tôi không muốn đi.Nhưng sau ăn năn, rồi đi. 31 Trong hai con trai đó, đứa nào làm theo ý muốn của cha? Họ đáp rằng: Đứa thứ hai. Đức Chúa Jêsus phán cùng họ rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, những kẻ thâu thuế và phường đĩ điếm sẽ được vào nước Đức Chúa Trời trước các ngươi. 32 Vì Giăng đã theo đường công bình đến cùng các ngươi, nhưng các ngươi không tin, còn những kẻ thâu thuế và phường đĩ điếm đã tin người; và các ngươi, khi đã thấy điều ấy, sau cũng không ăn năn đặng tin người. (Mat.21:28)

II. SỰ CẦN THIẾT CỦA SỰ ĂN NĂN :

1. Mọi người cần ăn năn vì mọi người đều phạm tội trước mặt Đức Chúa Trời. Bài giảng đầu tiên của Chúa Jêsus sau khi chịu báp-têm và cám dỗ là sự ăn năn. Ma-thi-ơ 4:17 “Hãy ăn năn vì Nước Trời đã gần.” Lu-ca 13:3 “Chúa Jêsus dạy: Nếu không ăn năn thì hết thảy sẽ hư mất như vậy.”

2. Sự ăn năn đến trước sự tin: Mác 1:15 “Hãy ăn năn và tin đạo Tin lành.”

3. Sự ăn năn đến trước sự tha thứ: Lu-ca 24:47 “và người ta đã nhơn danh Ngài mà rao giảng cho dân các nước sự ăn năn để được tha tội.”

4. Sự ăn năn đến trước sự qui đạo: Công 3:19 “Các ngươi hãy ăn năn và trở lại, đặng cho tội lỗi mình được xóa đi.”

5. Đức Chúa Trời truyền lịnh về sự ăn năn: Công vụ 17:30 “Vậy thì Đức Chúa Trời đã bỏ qua các đời ngu muội đó mà nay biểu hết thảy các người trong mọi nơi đều phải ăn năn.”

III. TẦM QUAN TRỌNG CỦA SỰ ĂN NĂN :

Sự ăn năn là đề tài nổi bật trong Kinh thánh, được nhắc đến hơn 100 lần trong Kinh thánh. Sự ăn năn là chủ đề giảng dạy của Giăng Báp-tít. Ma-thi-ơ 3:1,2 “Hãy ăn năn… “

Khi Chúa Jêsus sai các môn đồ ra đi giảng đạo, Ngài truyền cho họ phải giảng về sự ăn năn. Mác 6:12. Sau Lễ Ngũ tuần, các môn đồ đã rao giảng về sự ăn năn. Công vụ 2:38 “Hãy hối cải/ăn năn ai nấy phải nhơn danh đức Chúa Jêsus chịu báp-têm để được tha tội mình rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh. Đây cũng là sứ điệp của Phao-lô trong Công vụ 20:20-21. Anh em biết tôi chẳng trễ nải rao truyền mọi điều ích lợi cho anh em, chẳng giấu điều chi hết, lại biết tôi đã dạy anh em hoặc giữa công chúng, hoặc từ nhà nầy sang nhà kia, 21 giảng cho người Giu-đa như cho người Gờ-réc về sự ăn năn đối với Đức Chúa Trời, và đức tin trong Đức Chúa Jêsus là Chúa chúng ta.” Gánh nặng trong lòng Đức Chúa Trời là mọi người đều phải ăn năn. II Phi 3:9 “Ngài không muốn cho mọi người chết mất song muốn cho mọi người đều ăn năn.” Không chịu vâng lời Đức Chúa Trời trong sự ăn năn sẽ dẫn đến sự hư mất. Lu-ca 13:3 “Nếu các ngươi không ăn năn, thì hết thảy sẽ bị hư mất như vậy.”

IV. NHỮNG KẾT QUẢ CỦA SỰ ĂN NĂN:

1. Cả thiên đàng đều vui mừng:

– Lu-ca 15:10 “Ta nói cùng các ngươi, trước mặt thiên sứ của Đức chúa Trời cũng vậy, sẽ mừng rỡ cho một kẻ có tội ăn năn.”

2. Đem lại sự tha thứ tội:

– Ê-sai 55:7 “Kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng, hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ thương xót cho, hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha thứ dồi dào.”

– Công vụ 3:19 “Vậy các ngươi hãy ăn năn và trở lại, đặng cho tội lỗi mình được xóa đi.”

Sự ăn năn không phải tạo nên cho người có tội một công đức để được tha thứ, nhưng đó chính là một điều kiện để được tha thứ.

Sự ăn năn sửa soạn cho một người sự tha thứ, nhưng sau khi ăn năn rồi, chúng ta vẫn còn không xứng đáng với tình yêu thương và sự tha thứ của Đức Chúa Trời.

3. Đức Thánh Linh được đổ ra trên người ăn năn:

– Công vụ 2:38 “Hãy ăn năn… và các ngươi sẽ nhận lãnh ân tứ của Đức Thánh Linh.”

 

2/ Đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ:

Ga-la-ti 2:16

“Nhưng chúng tôi biết rằng một người được xưng công chính không phải nhờ vào các công việc của luật pháp mà bởi đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ, nên chúng tôi đã tin Đấng Christ Jêsus để được xưng công chính bởi đức tin trong Đấng Christ, chứ không phải bởi công việc của luật pháp; vì chẳng một ai được xưng công chính bởi công việc của luật pháp.”


Đức tin đúng đắn và duy nhất là khi chúng ta đặt nơi Cứu Chúa Giê-xu Christ, không phải bất cứ nơi đâu hay bất cứ việc gì khác. Vì sự cứu rỗi chỉ duy nhất đến từ Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nhờ huyết báu Chúa đã đổ ra, chúng ta được tha thứ mọi tội và được xưng công chính trước mặt Đức Chúa Trời.

Ai tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh-nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. (Giăng 3:36)

Cảm tạ Chúa, chúng con được xưng công chính khi đặt đức tin mình nơi Đấng Christ, không phải vào bất cứ một ai khác. Nguyện Chúa dẫn dắt chúng con để luôn trung tín bước đi với Ngài. Amen.

KẾT  LUẬN

 

Ăn năn là một quyết định/sự lựa chọn cá nhân. Quí vị hãy đến với Chúa Giê-su – có nghĩa là ăn năn tội lỗi  và tiếp nhận Ngài làm Chủ của đời sống. Chúa Giê-su phán, “Kẻ đến cùng ta, thì ta không bỏ ra ngoài đâu.”

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Nhập bình luận!
Vui lòng nhập tên