Trang Chủ ENGLISH Con Trai Của Đức Chúa Trời?

Con Trai Của Đức Chúa Trời?

671
0
SHARE

https://www.gotquestions.org

Câu hỏi: Những con trai của Đức Chúa Trời và những con gái của loài người trong Sáng thế ký 6:1-4 là ai?

Trả lời:

Sáng thế ký 6:1-4 chỉ ra những con trai của Đức Chúa Trời và những con gái của loài người. Đã có một vài gợi ý như ai là những người con trai của Ðức Chúa Trời và tại sao các con cái của họ đã có với những con gái của loài người phát triển thành một chủng tộc của những người khổng lồ (đó là những gì từ ngữ dòng dõi người khổng lồ dường như nói đến).

Ba quan điểm chính, xác định những con trai của Đức Chúa Trời là 1) Họ là những thiên sứ sa ngã 2) Họ là những người cai trị đầy quyền thế hoặc 3) Họ là hậu duệ tin kính của Sết kết hôn với hậu duệ của Ca-in hung dữ. Đưa ra trọng lượng cho lý thuyết đầu tiên là thực tế trong Cựu Ước cụm từ “Con trai của Đức Chúa Trời” luôn được xem là thiên sứ (Gióp 1:6; 2:1; 38:7). Vấn đề khả năng điều này là Ma-thi-ơ 22:30 chỉ ra rằng các thiên sứ không lập gia đình. Kinh Thánh không cho chúng ta có lý do để tin rằng thiên sứ có giới tính hoặc có khả năng tái sản xuất. Hai quan điểm khác không đưa ra vấn đề này.

Điểm yếu của quan điểm 2) và 3) là con trai của con người nguyên thuỷ kết hôn với con gái của con người nguyên thuỷ không có chỗ nào nói tại sao các con cái họ là “Người khổng lồ” hoặc “Anh hùng hay người nổi tiếng”. Hơn nữa tại sao Đức Chúa Trời quyết định mang lại trận lụt trên trái đất (Sáng thế ký 6:5-7), trong khi đó Đức Chúa Trời đã không bao giờ cấm đàn ông mạnh mẽ của con người hay con cháu của Sết kết hôn với phụ nữ của con người nguyên thuỷ hoặc hậu duệ của Ca-in? Bản án sắp xảy ra của Sáng thế ký 6:5-7 được liên kết với những gì đã diễn ra trong Sáng thế ký 6:1-4. Chỉ có hôn nhân bẩn thỉu đồi truỵ của các thiên sứ sa ngã với con gái của con người có vẻ như vậy để biện minh cho một bản án khắc nghiệt.

Như đã lưu ý phần trước, điểm yếu của quan điểm đầu tiên là Ma-thi-ơ 22:30 tuyên bố, “Vì đến khi sống lại, người ta không cưới vợ, cũng không lấy chồng, song những kẻ sống lại là như thiên sứ trên trời vậy.” Tuy nhiên, nội dung không nói “Thiên sứ không có thể kết hôn ” Đúng hơn là, thiên sứ chỉ có không kết hôn. Thứ hai, Ma-thi-ơ 22:30 đề cập đến những thiên sứ “trên trời” không đề cập đến thiên sứ sa ngã là những kẻ không quan tâm sự sáng tạo của Thiên Chúa và đang tích cực tìm cách để phá vỡ kế hoạch của Ngài. Thực tế là thiên sứ thánh của Đức Chúa Trời không kết hôn hoặc tham gia vào các mối quan hệ tình dục không có nghĩa là Satan và các quỷ của nó cũng giống như vậy.

Quan điểm 1) là vị trí rất có thể. Có một “mâu thuẫn thú vị” để nói rằng thiên sứ là không có tình dục rồi sau đó để nói rằng “Con trai của Đức Chúa Trời” là những thiên sứ sa ngã sinh sản nẩy nở với con gái của loài người. Tuy nhiên, trong khi thiên sứ là linh (Hê-bơ-rơ 1:14), họ có thể hiện ra trong hình ảnh thể chất của con người (Mác 16:5). Những người đàn ông của thành Sô Đôm và Gô-mô-rơ muốn quan hệ tình dục với hai thiên sứ đã vào nhà của Lót (Sáng thế ký 19:1-5). Những thiên sứ có khả năng lấy hình ảnh của con người là chính đáng, ngay cả đến việc chuyển đổi giới tính giống con người và thậm chí có thể sinh sôi nẩy nở. Tại sao những thiên sứ sa ngã không làm điều này thường xuyên hơn? Dường như Đức Chúa Trời giam cầm các thiên sứ sa ngã phạm tội ác này, để các thiên sứ sa ngã khác sẽ không làm như vậy (Như mô tả trong Giu Đe câu 6). Những nhà giải kinh Hê-bơ-rơ đầu tiên, các tác phẩm thứ kinh và nguỵ kinh đều nhất trí giữ quan điểm các thiên sứ sa ngã là những “Con trai của Thiên Chúa” được đề cập trong Sáng thế ký 6:1-4. Điều này không có nghĩa là khép lại cuộc tranh luận. Tuy nhiên, quan điểm cho rằng Sáng thế ký 6:1-4 liên quan đến việc các thiên sứ sa ngã ăn ở với con gái loài người có cơ sở vững mạnh theo ngữ cảnh, văn phạm, và lịch sử.

English

Question: “Who were the sons of God and daughters of men in Genesis 6:1-4?”

Answer: Genesis 6:1-4 refers to the sons of God and the daughters of men. There have been several suggestions as to who the sons of God were and why the children they had with daughters of men grew into a race of giants (that is what the word Nephilim seems to indicate).

The three primary views on the identity of the sons of God are 1) they were fallen angels, 2) they were powerful human rulers, or 3) they were godly descendants of Seth intermarrying with wicked descendants of Cain. Giving weight to the first theory is the fact that in the Old Testament the phrase “sons of God” always refers to angels (Job 1:62:138:7). A potential problem with this is in Matthew 22:30, which indicates that angels do not marry. The Bible gives us no reason to believe that angels have a gender or are able to reproduce. The other two views do not present this problem.

The weakness of views 2) and 3) is that ordinary human males marrying ordinary human females does not account for why the offspring were “giants” or “heroes of old, men of renown.” Further, why would God decide to bring the flood on the earth (Genesis 6:5-7) when God had never forbidden powerful human males or descendants of Seth to marry ordinary human females or descendants of Cain? The oncoming judgment of Genesis 6:5-7 is linked to what took place in Genesis 6:1-4. Only the obscene, perverse marriage of fallen angels with human females would seem to justify such a harsh judgment.

As previously noted, the weakness of the first view is that Matthew 22:30 declares, “At the resurrection people will neither marry nor be given in marriage; they will be like the angels in heaven.” However, the text does not say “angels are not able to marry.” Rather, it indicates only that angels do not marry. Second, Matthew 22:30 is referring to the “angels in heaven.” It is not referring to fallen angels, who do not care about God’s created order and actively seek ways to disrupt God’s plan. The fact that God’s holy angels do not marry or engage in sexual relations does not mean the same is true of Satan and his demons.

View 1) is the most likely position. Yes, it is an interesting “contradiction” to say that angels are sexless and then to say that the “sons of God” were fallen angels who procreated with human females. However, while angels are spiritual beings (Hebrews 1:14), they can appear in human, physical form (Mark 16:5). The men of Sodom and Gomorrah wanted to have sex with the two angels who were with Lot (Genesis 19:1-5). It is plausible that angels are capable of taking on human form, even to the point of replicating human sexuality and possibly even reproduction. Why do the fallen angels not do this more often? It seems that God imprisoned the fallen angels who committed this evil sin, so that the other fallen angels would not do the same (as described in Jude 6). Earlier Hebrew interpreters and apocryphal and pseudopigraphal writings are unanimous in holding to the view that fallen angels are the “sons of God” mentioned in Genesis 6:1-4. This by no means closes the debate. However, the view that Genesis 6:1-4 involves fallen angels mating with human females has a strong contextual, grammatical, and historical basis.   

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Nhập bình luận!
Vui lòng nhập tên