Trang Chủ DƯỠNG LINH Tấn Tới Trong Chúa

Tấn Tới Trong Chúa

929
0
SHARE

Tác giả: 2 Phi-e-rơ 1: 1 cụ thể nói rằng sứ đồ Phi-e-rơ là tác giả của 2 Phi-e-rơ .Tác giả của 2 Phi-e-rơ là Phi-e-rơ đã bị thử thách nhiều hơn so với bất kỳ cuốn sách khác trong Tân Ước. Tuy nhiên, các giáo phụ đầu thấy không có lý do chính đáng để từ chối nó. Chúng ta tìm thấy không có lý do chính đáng để từ chối quyền tác giả của 2 Phi-e-rơ là Phi-e-rơ.

Thời gian Viết: Cuốn sách của 2 Phi-e-rơ đã được viết vào cuối của cuộc đời Phi-e-rơ. Kể từ khi Phi-e-rơ đã chịu tử đạo tại La-mã trong triều đại của Nero, cái chết của ông phải xảy ra trước Công Nguyên 68. Ông rất có thể đã viết 2 Phi-e-rơ giữa 65 và 68 sau Công Nguyên.

Mục đích của tác phẩm: Phi-e-rơ được cảnh báo rằng các giáo sư giả đã bắt đầu thâm nhập vào các hội thánh. Ông kêu gọi các cơ đốc nhân hãy lớn lên và trở nên mạnh mẽ trong đức tin của họ để họ có thể phát hiện và chống lại việc bội đạo lan rộng. Ông đặc biệt nhấn mạnh về tính xác thực của Lời Chúa và sự trở lại chắc chắn của Chúa Giê-xu.

Câu chính:
2 Peter 1: 3-4, “Quyền phép của Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính khiến chúng ta biết Đấng lấy vinh hiển nhân đức mà gọi chúng ta. Thông qua những điều nầy Ngài đã ban cho chúng ta những lời hứa rất vĩ đại và quí báu của Ngài, để qua đó bạn có thể dự phần vào bản tính Đức Chúa Trời và lánh khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư dục đến ”

2 Peter 3: 9: “Chúa không chậm trễ trong việc giữ lời hứa của Ngài, như mấy người chậm hiểu đâu . Ngài kiên nhẫn với bạn, không muốn bất cứ ai bị hư mất, nhưng mọi người đều ăn năn. ”

2 Peter 03:18: Hãy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-xu Christ . Nguyện xin vinh hiển từ nơi Ngài từ rày đến đời đời! Amen. ”

Các từ khóa là kiến: thức; với các từ liên quan đến nhau, xảy ra ít nhất 13 lần trong Sách 2 Phi-e-rơ.

Tóm tắt ngắn gọn: Biết rằng thời gian của Phi-e-rơ thì ngắn (2 Peter 1: 13-15), và các hội thánh này phải đối mặt với nguy hiểm tức thời (2 Phi-e-rơ 2: 1-3), ông kêu gọi các độc giả để làm mới những ký ức của họ (2 Phi-e-rơ 1:13 ) và kích thích tư duy của họ (2 Phi-e-rơ3: 1-2) để họ sẽ nhớ lời dạy của Ngài (2 Phi-e-rơ 1:15). Ông đã thách thức các tín hữu trưởng thành hơn trong đức tin của mình bằng cách thêm vào đó đức hạnh cơ đốc cụ thể, qua đó trở thành hiệu quả và sanh bông trái trong sự nhận biết của họ về Chúa Giê-xu Christ (2 Phi-e-rơ 1: 5-9). Những người viết Cựu và Tân Ước đã được đặt ra như quyền hạn của mình cho đức tin của họ (2 Phi-e-rơ 1: 12-21, 3: 2, 3: 15-16). Phi-e-rơ mong muốn họ trở nên mạnh mẽ trong đức tin của họ để chống lại các giáo sư giả đã lẻn vào và làm ảnh hưởng xấu đến các hội thánh. Trong sự tố cáo của ông ta về họ, ông mô tả hành vi của họ, lên án họ, và đặc điểm của họ (2 Peter chương 2), và họ cũng chế nhạo sự trở lại lần thứ hai của Chúa (2 Phi-e-rơ 3: 3-7). Đối với các cơ đốc nhân , Phi-e-rơ đã dạy rằng sự tái lâm là điều khích lệ cho cuộc sống thánh thiện (2 Phi-e-rơ 3:14). Sau khi cảnh báo cuối cùng, Phi-e-rơ lại khuyến khích họ lớn lên trong ân điển và sự nhận biết về Chúa và Cứu Chúa Giê-xu Christ. Ông kết luận với một lời ngợi khen Chúa và Đấng Cứu Thế của mình (2 Phi-e-rơ 3:18).

Kết nối: Trong việc tố cáo của ông về những tiên tri giả, Phi-e-rơ lặp đi lặp lại một chủ đề phổ biến thời Cựu Ước mà đã rất quen thuộc với độc giả của mình. Nhiều người trong số các cơ đốc nhân đầu tiên khởi đã được cải đạo là người Do Thái đã được dạy dỗ tốt qua luật pháp và các tiên tri. Khi Phi-e-rơ gọi là “lời tiên tri” của Cựu Ước trong 2 Phierơ 1: 19-21, ông cùng một lúc lên án những tiên tri giả và khẳng định rằng tiên tri thật đã được vận hành bởi Chúa Thánh Linh Đấng đã nói qua họ (2 Sa-mu-ên 23 : 2). Giê-rê-mi không kém mạnh mẽ trong những lời chỉ trích của ông về tiên tri giả, hỏi rằng “Những tấm lòng gian dối của những tiên tri giả này sẽ còn tiếp tục bao lâu nữa?, những người nói tiên tri theo sự dối trá của lòng mình?” (Giê-rê-mi 23:26). Rõ ràng, các giáo sư giả lừa dối là những người gây tai họa cho dân sự Chúa trong cả Cựu Ước và Tân Ước vẫn còn với chúng ta, làm cho bức thư thứ hai của Phi-e-rơ ngày nay thích hợp như những gì cách đây 2000 năm trước.

Ứng dụng thực tế: Chắc chắn, là cơ đốc nhân trong thế kỷ 21, chúng ta đang gần với sự trở lại của Chúa chúng ta hơn so với các cơ đốc nhân đầu tiên của thế kỷ mà bức thư này được viết ra. Thông qua truyền hình và các phương tiện khác của truyền thông đại chúng, các cơ đốc nhân trưởng thành nhận thức được rằng nhiều kẻ lừa bịp đang diễu hành như những người lãnh đạo cơ đốc thật sự , và các cơ đốc nhân chưa chín chắn đã “ bị lừa gạt” bởi thủ đoạn của họ và giải thích sai lầm về Kinh Thánh. Cần giúp đở tất cả các cơ đốc nhân sanh lại lần nữa vững vàng Lời Chúa để chúng ta sẽ có thể phân biệt lẽ thật từ sai trái.

Việc quy định tương tự cho sự tăng trưởng trong đức tin mà Peter đã cung cấp (2 Peter 1: 5-11), khi áp dụng vào cuộc sống của chúng ta, cũng sẽ bảo đảm cho chúng ta một phần thưởng phong phú “vào vương quốc vĩnh cửu của Thiên Chúa và Cứu Chúa Giê-xu Christ ” (2 Peter 1 : 10-11). Nền tảng của đức tin chúng ta đang và sẽ luôn luôn đặt trong Lời của Đức Chúa Trời mà Peter đã rao giảng.
English 

TẤN TỚI TRONG ÂN ĐIỂN VÀ TRONG SỤ THÔNG BIẾT CHÚA

1 Si-môn Phi-e-rơ, làm tôi tớ và sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ, gởi cho những kẻ cậy sự công bình của Đức Chúa Trời chúng ta và của Cứu Chúa là Đức Chúa Jêsus Christ, đã lãnh phần đức tin đồng quí báu như của chúng tôi:

2 nguyền xin ân điển và sự bình an được gia thêm cho anh em bởi sự nhận biết Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jêsus, là Chúa chúng ta!

Sự tấn tới của tín đồ Đấng Christ

3 Quyền phép Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính, khiến chúng ta biết Đấng lấy vinh hiển và nhân đức mà gọi chúng ta,

4 và bởi vinh hiển nhân đức ấy, Ngài lại ban lời hứa rất quí rất lớn cho chúng ta, hầu cho nhờ đó anh em được lánh khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư dục đến, mà trở nên người dự phần bổn tánh Đức Chúa Trời.

5 Vậy nên, về phần anh em, phải gắng hết sức thêm cho đức tin mình sự nhân đức/sự trọn lành/goodness (nhân từ, lòng tốt) thêm cho nhân đức sự học thức,

6 thêm cho học thức sự tiết độ- self-control, thêm cho tiết độ sự nhịn nhục, thêm cho nhịn nhục sự tin kính,

7 thêm cho tin kính tình yêu thương anh em, thêm cho tình yêu thương anh em – mutual affection lòng yêu mến.

8 Vì nếu các điều đó có đủ trong anh em và đầy dẫy nữa, thì ắt chẳng để cho anh em ở dưng hoặc không kết quả trong sự nhận biết Đức Chúa Jesus Christ chúng ta đâu.

9 Nhưng ai thiếu những điều đó, thì thành ra người cận thị, người mù; quên hẳn sự làm sạch tội mình ngày trước.

10 Vậy, hỡi anh em, hãy chú ý cho chắc chắn về sự Chúa kêu gọi và chọn lựa mình. Làm điều đó anh em sẽ không hề vấp ngã;

11 dường ấy, anh em sẽ được cho vào cách rộng rãi trong nước đời đời của Đức Chúa Jesus Christ là Chúa và Cứu Chúa của chúng ta.

Key
Hãy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ. Nguyền xin vinh hiển về nơi Ngài, từ rày đến đời đời! A-men (2 peter 3:18)

2 Peter 1:1-11

New International Version

Simon Peter, a servant and apostle of Jesus Christ,

To those who through the righteousness of our God and Savior Jesus Christ have received a faith as precious as ours:

Grace and peace be yours in abundance through the knowledge of God and of Jesus our Lord.

Confirming One’s Calling and Election

His divine power has given us everything we need for a godly life through our knowledge of him who called us by his own glory and goodness. Through these he has given us his very great and precious promises, so that through them you may participate in the divine nature, having escaped the corruption in the world caused by evil desires.

For this very reason, make every effort to add to your faith goodness; and to goodness, knowledge; 

and to knowledge, self-control; and to self-control, perseverance; and to perseverance, godliness; 

and to godliness, mutual affection; and to mutual affection, love. 

For if you possess these qualities in increasing measure, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ. But whoever does not have them is nearsighted and blind, forgetting that they have been cleansed from their past sins.

10 Therefore, my brothers and sisters,[a] make every effort to confirm your calling and election. For if you do these things, you will never stumble,

11 and you will receive a rich welcome into the eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ.

Footnotes

  1. 2 Peter 1:10 The Greek word for brothers and sisters (adelphoi) refers here to believers, both men and women, as part of God’s family.

Listening

2 Grace and peace be yours in abundance through the knowledge of God and of Jesus our Lord.

5 For this very reason, make every effort to add to your faith goodness; and to goodness, knowledge;

6 and to knowledge, self-control; and to self-control, perseverance; and to perseverance, godliness;

7 and to godliness, mutual affection; and to mutual affection, love.

Question:

1/ tóm tắt ý nghĩa chính của câu 2. Biết Đức Chúa Trời và Chúa Jesus- biết trong mối liên hệ cá nhân. Ma-ri,” Tôi chẳng hề nhận biết người nam nào, thì làm sao có được sự đó?” Lu-ca 1:33

2/ câu 8- đảo ngược vấn đề: nếu những điều được liệt kê trong các câu trên (c. 5,6,7) không có đủ thì chuyện gì xảy ra?

3/Vấp ngã trong câu 10 hàm ý gì? Có cách nào để không vấp ngã?

KT bổ sung cho chủ đề này:
tình yêu: 1 Co. 13:13, Nên bây giờ còn có ba điều nầy:Đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương; nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương.

Mat.5:48   Các ngươi hãy nên trọn vẹn, như Cha của các ngươi, Đấng ở trên trời là trọn vẹn

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Nhập bình luận!
Vui lòng nhập tên