Trang Chủ DƯỠNG LINH Người Thuộc Linh

Người Thuộc Linh

360
0
SHARE

Cũng một lẽ ấy, nếu không phải là Thánh Linh của Đức Chúa Trời, thì chẳng ai biết sự trong Đức Chúa Trời. 12 Về phần chúng ta, chúng ta chẳng nhận lấy thần thế gian, nhưng đã nhận lấy Thánh Linh từ Đức Chúa Trời đến, hầu cho được hiểu biết những ơn mà chúng ta nhận lãnh bởi Đức Chúa Trời; 13 chúng ta nói về ơn đó, không cậy lời nói mà sự khôn ngoan của loài người đã dạy đâu, song cậy sự khôn ngoan mà Đức Thánh Linh đã dạy, dùng tiếng thiêng liêng để giải bày sự thiêng liêng. 14 Vả, người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời; bởi chưng người đó coi sự ấy như là sự dồ dại, và không có thể hiểu được, vì phải xem xét cách thiêng liêng. 15 Nhưng người có tánh thiêng liêng xử đoán mọi sự, và chính mình không bị ai xử đoán. 16 Vì ai đã biết ý Chúa, đặng dạy dỗ Ngài? Nhưng phần chúng ta, thì có ý của Đấng Christ.
1 Cô-rin-tô 2:11-16
Bài đọc thêm:

Đa-ni-ên 12:5-13

“Những kẻ dữ chẳng ai sẽ hiểu; song kẻ khôn sáng sẽ hiểu” (câu 10b).

Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao có nhiều câu hỏi được đặt ra ở đây? Điều nào khích lệ con dân Chúa trong việc tìm hiểu những lời tiên tri? Làm thế nào để bạn trở nên người khôn sáng trong mắt Chúa?

Sách Đa-ni-ên khép lại bằng câu hỏi từ một trong hai người đang đứng ở hai bên bờ sông: Đến bao giờ những điều kỳ lạ này mới chấm dứt?” (câu 6 BTTHĐ). Dù được nghe câu trả lời là “một kỳ, những kỳ và nửa kỳ”, nhưng giống như chúng ta, Tiên tri Đa-ni-ên cũng “không hiểu”, nên ông đáp lại bằng một câu hỏi nữa: “Cuối cùng các sự này sẽ ra thể nào?” (câu 8). Và ông được Chúa trả lời rằng: “Hỡi Đa-ni-ên, hãy đi; bởi vì những lời này đã đóng lại và đóng ấn cho đến kỳ cuối cùng” (câu 9). Mặc dù được Chúa phán dạy nhiều điều và bày tỏ nhiều việc mầu nhiệm nhưng không phải Tiên tri Đa-ni-ên thông biết tất cả trước khi qua đời. Dẫu thế, việc của ông đã xong. Ông đã trung tín lắng nghe và vâng lời Chúa đến cuối cùng. Tại thời điểm này, hai lần Chúa bảo ông “hãy đi!” Ông đã có thể yên tâm qua đời và chờ đợi đến ngày ông được “đứng trong sản nghiệp mình” (câu 13).

Mặt khác, từ câu 5-13 có hai câu hỏi được đặt ra, có hai lần chữ “không hiểu” và một lần chữ “hiểu” xuất hiện (câu 8, 10), chứng tỏ rằng hiểu được những lời tiên tri này không hề dễ. Tuy nhiên, có hai điều khích lệ chúng ta tiếp tục nghiên cứu lời của Tiên tri Đa-ni-ên về thời kỳ sau rốt. Thứ nhất, việc hai lần câu “hãy đóng ấn sách này cho đến kỳ cuối cùng” được lặp lại (câu 4 và 9), và câu “nhiều kẻ sẽ đi qua đi lại và sự học thức sẽ được thêm lên” trong câu 4 cho thấy đến kỳ cuối cùng, những lời tiên tri trong sách này sẽ trở nên rõ ràng hơn. Và chúng ta đang ở trong thời kỳ ấy. Thứ hai, câu 10b nói rằng: “Nhưng những kẻ dữ sẽ cứ làm điều dữ, trong những kẻ dữ chẳng ai sẽ hiểu; song kẻ khôn sáng sẽ hiểu”. Kẻ dữ được đặt đối lập với người khôn sáng. Và phần đầu của câu 10 hé mở một điều: “Sẽ có nhiều kẻ tự làm nên tinh sạch và trắng, và được luyện lọc” giúp chúng ta hiểu rằng người khôn sáng ở đây chính là người được tẩy sạch, được luyện lọc, người tin nhận Chúa và có lối sống thánh khiết trước mặt Chúa trong thời kỳ khó khăn này.

Do đó, để hiểu được những lời tiên tri của sách Đa-ni-ên, chúng ta phải là người tinh sạch, sống thánh khiết, đúng đắn, công chính trước mặt Chúa. Chúa Giê-xu dạy: “Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, …ta cũng sẽ yêu người, và tỏ cho người biết ta” (Giăng 14:21). Hiểu biết sự mầu nhiệm trong Lời Chúa không phải đến bởi học thức nhưng dành cho những người tinh sạch, vâng lời và trung kiên trước mặt Chúa.

Bạn có phải là người khôn sáng trong mắt Chúa chưa?

Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài về những điều đã được ứng nghiệm trong lời tiên tri để con thấy rõ Ngài là Chúa của thế giới này. Xin giúp con sống thanh sạch, vâng lời để được Chúa tỏ cho hiểu những điều Ngài đã tiên báo về thời kỳ sau cùng.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Êxê-chi-ên 20:32-21:13

Phòng Truyền Thông Tổng Hội Tin Lành miền Nam phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Nhập bình luận!
Vui lòng nhập tên