Trang Chủ MỤC VỤ Chúa Giê-su Là Lời Đức Chúa Trời

Chúa Giê-su Là Lời Đức Chúa Trời

496
0
SHARE
Is Jesus the Word of God?The answer to this question is found by first understanding the reason why John wrote his gospel. We find his purpose clearly stated in John 20:30-31. “Many other signs therefore Jesus also performed in the presence of the disciples, which are not written in this book; but these have been written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God; and that believing you may have life in His name.” Once we understand that John’s purpose was to introduce the readers of his gospel to Jesus Christ, establishing Who Jesus is (God in the flesh) and what He did, all with the sole aim of leading them to embrace the saving work of Christ in faith, we will be better able to understand why John introduces Jesus as “The Word” in John 1:1.

 

 

 

 

 

 

 

 

By starting out his gospel stating, “In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God,” John is introducing Jesus with a word or a term that both his Jewish and Gentile readers would have been familiar with. The Greek word translated “Word” in this passage is Logos, and it was common in both Greek philosophy and Jewish thought of that day. For example, in the Old Testament the “word” of God is often personified as an instrument for the execution of God’s will (Psalm 33:6107:20119:89147:15-18). So, for his Jewish readers, by introducing Jesus as the “Word,” John is in a sense pointing them back to the Old Testament where the Logos or “Word” of God is associated with the personification of God’s revelation. And in Greek philosophy, the term Logos was used to describe the intermediate agency by which God created material things and communicated with them. In the Greek worldview, the Logos was thought of as a bridge between the transcendent God and the material universe. Therefore, for his Greek readers the use of the term Logos would have likely brought forth the idea of a mediating principle between God and the world.

 

 

 

 

 

 

 

So, essentially, what John is doing by introducing Jesus as the Logos is drawing upon a familiar word and concept that both Jews and Gentiles of his day would have been familiar with and using that as the starting point from which he introduces them to Jesus Christ. But John goes beyond the familiar concept of Logos that his Jewish and Gentile readers would have had and presents Jesus Christ not as a mere mediating principle like the Greeks perceived, but as a personal being, fully divine, yet fully human. Also, Christ was not simply a personification of God’s revelation as the Jews thought, but was indeed God’s perfect revelation of Himself in the flesh, so much so that John would record Jesus’ own words to Philip: “Jesus said unto him, ‘Have I been so long with you, and yet you have not come to know Me, Philip? He who has seen Me has seen the Father; how do you say, “Show us the Father”?'” (John 14:9). By using the term Logos or “Word” in John 1:1, John is amplifying and applying a concept with which his audience was familiar and using that to introduce his readers to the true Logos of God in Jesus Christ, the Living Word of God, fully God and yet fully man, who came to reveal God to man and redeem all who believe in Him from their sin.

 

Chúa Giê-su là Lời của Đức Chúa Trời?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu trả lời cho câu hỏi này được tìm thấy bởi sự nhận biết đầu tiên lý do tại sao Giăng đã viết sứ điệp của Ngài. Chúng ta tìm được mục đích của ông đã ghi rõ trong Giăng 20: 30-31. “Đức Chúa Giê-su đã làm trước mặt các môn đồ Ngài nhiếu phép lạ khác, mà không chép trong sách này; nhưng các việc nầy đã chép để cho các ngươi tin rằng Đức Giê-su là Đấng Christ, tức là Con Đức Chúa Trời; và để khi các ngươi tin thì nhờ danh Ngài mà được sống. ” Mục đích của Giăng là giới thiệu các độc giả sứ điệp của Chúa Giê-su Christ, thiết lập Chúa Giê-su Christ là ai (Đức Chúa Trời trong xác thịt) và những gì Ngài đã làm. Mục đích duy nhất của Giăng đã dẫn mọi người nắm lấy công trình cứu rỗi của Chúa Giê-su Christ trong đức tin. Khi chúng ta hiểu được điều này, chúng ta có thể hiểu tốt hơn tại sao Giăng giới thiệu Chúa Giê-su là “Ngôi Lời” trong Giăng 1:1.

Bằng cách bắt đầu sứ điệp của Ngài trình bày: “Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở với Đức Chúa Trời , và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời “, Giăng đang giới thiệu Chúa Giê-su với một thuật ngữ mà cả độc giả Do Thái và dân ngoại của ông sẽ được quen thuộc với. Từ Hy Lạp dịch “Ngôi Lời ” trong đoạn này là “logos” và nó đã được phổ biến ở cả triết học Hy Lạp và tư tưởng Do Thái của thời kỳ đó. Ví dụ, trong Cựu Ước “Ngôi Lời ” của Đức Chúa Trời thường được nhân cách hóa như một công cụ để thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời (Thi-thiên 33: 6, 107: 20, 119: 89, 147: 15-18). Vì vậy, đối với độc giả Do Thái của mình, bằng cách giới thiệu Chúa Giê-su là “Ngôi Lời”, Giăng hướng họ trở lại Cựu Ước nơi “logos” hoặc “Ngôi Lời” của Đức Chúa Trời được kết hợp với hiện thân của mạc khải của Đức Chúa Trời . Và trong triết học Hy Lạp, thuật ngữ “logos” được sử dụng để mô tả các cơ quan trung gian qua đó Đức Chúa Trời tạo ra của cải vật chất và liên lạc với họ. Trong thế giới quan của Hy Lạp, “logos” được coi như là một cầu nối giữa Đức Chúa Trời siêu việt và vũ trụ vật chất. Vì vậy, đối với độc giả Hy Lạp của mình, việc sử dụng các thuật ngữ “logos” sẽ có khả năng đưa ra ý tưởng về một nguyên tắc trung gian giữa Đức Chúa Trời và thế giới.

 

Vì vậy, về cơ bản, những gì Giăng đang làm bằng cách giới thiệu Chúa Giê-su là “logos” đang được vẽ trên một từ và khái niệm mà cả người Do Thái và dân ngoại trong ngày của mình sẽ được làm quen với và sử dụng đó như là điểm khởi đầu cho những ông giới thiệu họ với Chúa Giê-su Christ. Nhưng Giăng vượt xa những khái niệm quen thuộc của “logos” mà độc giả Do Thái và dân ngoại của ông đã có thể có và trình bày Chúa Giê-su Christ không phải là một nguyên tắc trung gian chỉ như người Hy Lạp nhận thức, nhưng là một cá nhân, hoàn toàn thần thánh, nhưng đầy đủ của con người. Ngoài ra, Đấng Christ không phải chỉ đơn giản là một hiện thân của sự mặc khải của Đức Chúa Trời như những người Do Thái nghĩ, nhưng quả thực là mạc khải hoàn hảo của Đức Chúa Trời của chính mình trong xác thịt, vì vậy mà Giăng đã ghi lại những lời của chính Chúa Giê-su dành cho Phi-lip: “Chúa Giê-su nói cùng người, ” Hỡi Phi-lip, ta ở cùng các người đã lâu thay, mà người chưa biết ta? Ai đã thấy ta tức là đã thấy Cha; sao ngươi lại nói rằng,” Hãy chỉ Cha cho chúng tôi?”(Giăng 14: 9). Bằng cách sử dụng thuật ngữ “logos” hoặc “Ngôi Lời” trong Giăng 1:1, Giăng đang khuếch đại và áp dụng một khái niệm rất quen thuộc với khán giả của mình và sử dụng đó để giới thiệu độc giả của mình đến đúng “logos” của Đức Chúa Trời trong Chúa Giê-su Christ, Lời Hằng Sống của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời hoàn toàn là Chúa và cũng hoàn toàn là con người, người đã mạc khải Đức Chúa Trời cho con người và cứu chuộc tội lỗi của tất cả những ai tin vào Ngài.

Nguồn:  gotquestions.org/Viet      và        gotquestions.org

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Nhập bình luận!
Vui lòng nhập tên